Most viewed

Hållplats Önskevädersgatan med spårvagn 5 och 6 riktning Länsmansgården, eller spårvagn 10 riktning Biskopsgården.Only, austrian, only, azeri, only, bBC, only, bBW, only, bDSM, only, babe, only, babysitter.Minuter, kort/kontant, friskvård 30 300:- 500:- 60 400:- 600:- 90 700:- 900:- 120 800:- 1000:-, fyra händers massage är en unik massageupplevelse för..
Read more
These labeled records could not be returned.36 Noter redigera redigera wikitext Tor.Lasse Larsson is from Uppsala.Today, Steve Roney is 73 years old.År 1610 uppgick den svenskspråkiga andelen av Finlands befolkning till 17,5 procent.11 Enligt folkräkningen 2001 i Kanada talades då 17 000 personer svenska där, men liksom i USA..
Read more

Den ekonomiska definitionen av förfallodag


Anskaffningsvärde är vad som betalats, eller det verkliga värdet av det vederlag som lämnats, för en tillgång då den förvärvades eller producerades.
Avskrivningsbart belopp är en tillgångs datum fördelar kön anskaffningsvärde efter avdrag för dess restvärde.Detta gäller speciellt i de fall ledningen räknar ts escorts duseldorf med att personalen kommer att stanna kvar i företaget.Om en post som behandlas i denna rekommendation inte motsvarar definitionen av en immateriell tillgång, kostnadsförs den när den förvärvas eller upparbetas internt.Även om en sådan tillgång genererar framtida ekonomiska fördelar enbart i kombination med andra tillgångar, kan den vara identifierbar om företaget kan identifiera de framtida ekonomiska fördelar som är hänförliga till tillgången.Hem redovisningsrådets rekommendationer rR 15 immateriella tillgÅngar » definitioner.Alla exempel i punkt 8 uppfyller inte kraven i definitionen av en immateriell tillgång.Framtida ekonomiska fördelar.De framtida ekonomiska fördelarna av en immateriell tillgång kan innefatta intäkter från försäljning av produkter eller tjänster.Nyttjandeperiod är den tid under vilken en tillgång förväntas bli utnyttjad för sitt ändamål av företaget.Exempel på sådana värden är programvaror, patenter, copyrights, filmer, kundregister, fiskelicenser, importkvoter, franchiseavtal, kund- eller leverantörsrelationer, kundlojaliteter, marknadsandelar och marknadsföringsrättigheter.
Forskning är planerat och systematiskt sökande som kan ge ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt.
Kunskaperna skyddas av legala rättigheter såsom copyrights, överenskommelser om uppdelning av marknaden (där detta är tillåtet) eller av en lagstadgad tystnadsplikt för de anställda.Ett företag kan ha en kundgrupp eller en marknadsandel och förvänta sig att kunderna kommer att fortsätta vara lojala mot företaget som en följd av företagets ansträngningar att bygga upp kundrelationer och kundlojalitet.Vetenskaplig eller teknisk kunskap, utformning och införande av nya processer eller system, licenser, rättigheter, kunskap om marknader och varumärken.Nyttjandeperioden kan för vissa tillgångar även uttryckas som det antal enheter, eller motsvarande, som förväntas bli producerade med hjälp av tillgången.Kunskap om marknader och teknik kan ge upphov till framtida ekonomiska fördelar.Ett nedskrivningsbehov är det belopp med vilket en tillgångs redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.Utveckling är att tillämpa forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell produktion eller användning påbörjas.Nettoförsäljningsvärde utgörs av det pris som beräknas kunna uppnås vid försäljning av en tillgång mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.

Ett företag har kontroll över en tillgång, om det kan säkerställa att framtida ekonomiska fördelar kommer företaget till del och samtidigt begränsa andras möjligheter att få del av dessa fördelar.
Enligt definitionen skall en immateriell tillgång vara identifierbar för att den tydligt skall kunna särskiljas från goodwill.

[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap